Openbaar onderzoek Natuurbeheerplan Tielenheide-Calievallei

10
februari
2021

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft in samenwerking met het Ministerie van Defensie een ontwerpnatuurbeheerplan opgesteld voor het gebied Tielenheide-Calievallei, gelegen in de gemeenten Kasterlee, Turnhout en Vosselaar.

Het beheerplan beschrijft voor een periode van 24 jaar welke beheermaatregelen er dienen uitgevoerd te worden om de ecologische, sociale en economische doelstellingen te bereiken (dossiernummer beheerplan: NBP/AN/18/0021).

Het ontwerpnatuurbeheerplan wordt voor publieke consultatie ter inzage gelegd vanaf woensdag 17 februari 2021 tot en met donderdag 18 maart 2021.

Gedurende deze periode kun je opmerkingen en/of bezwaren overmaken aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen t.a.v. Tim Audenaert (tim.audenaert@vlaanderen.be).

Het dossier kun je inkijken:

Het ontwerpbeheerplan heeft betrekking op de gronden in eigendom van het Ministerie van Defensie (Tielenkamp) en het Agentschap voor Natuur en Bos (Tielenheide en Calievallei) tussen Zevendonk in het noorden en Tielen in het zuiden. De meeste percelen maken deel uit van het Natura 2000-netwerk (Europese speciale beschermingszone).

Vertrekkende van de natuurwetenschappelijke waarde van het gebied en gebaseerd op het wettelijk- en beleidskader is voor het gebied (591 ha) een landschapsvisie uitgewerkt. De krachtlijnen zijn de ontwikkeling van een grote boshabitatkern en de realisatie van 2 middelgrote heidekernen, onderling functioneel verbonden via een heidecorridor. In de Calievallei ligt de nadruk op de verdere ontwikkeling van broekbossen en de realisatie van een kleine open moeraskern centraal in de vallei. Verder wordt er gestreefd naar een ecologische verbinding met de nabijgelegen natuurkernen Grotenhout en Kempense Heuvelrug.

Voor de verschillende landschappen zijn natuurstreefbeelden uitgewerkt. Hierbij ligt het zwaartepunt op oude eiken-berkenbossen met bijmenging van grove den, elzenbroekbossen, eiken-beukenbossen, heide op landduinen, droge heide, natte heide, vennen en heischrale graslanden.

De economische functie van het gebied is ondergeschikt aan de realisatie van de Europese natuurdoelen.

In de Calievallei wordt ingezet op de ontwikkeling van aantrekkelijke wandelpaden met uitkijk- en observatiepunten. Het militair domein Tielenkamp en bosreservaat Sevendonk blijven ontoegankelijk omwille van hun specifieke hoofdfunctie (militair respectievelijk bosreservaat).