Start- en Projectsubsidies

De start- en projectsubsidies willen samenwerking tussen diverse partners stimuleren. Via deze susbsidies wil Stad Turnhout nieuwe en innoverende projecten binnen de Welzijnssector mogelijk maken. Projecten kunnen ingediend worden door verenigingen, instellingen of organisaties die met diverse doelgroepen werken en actief zijn op het vlak van welzijn, gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, sociaal-cultureel werk, maatschappelijk opbouwwerk, vorming, diversiteit, discriminatie, sociale integratie, enzovoort.

Voorwaarden

Reglement projectsubsidies

 

Artikel 1: Dit reglement is van toepassing van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.
De subsidiëring wordt jaarlijks afhankelijk gesteld van het verwerven van de goedkeuring van het jaarlijks bedrag van 7 500 Euro in de begroting.

Artikel 2: Elke rechtspersoon kan een aanvraag indienen.

Artikel 3: De rechtspersoon kan een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen, ter attentie van:     
Stadsbestuur Turnhout, dienst Gelijke Kansen
Campus Blairon 200,
2300 Turnhout
De acties waarvoor een subsidie kan worden aangevraagd, moeten passen in de beleidsdoelstellingen van de sector Samenleving van het stadsbestuur. Het moet ook gaan om een project dat buiten de reguliere werking van het stadsbestuur wordt opgezet. De subsidiëring moet worden ingezet voor een omlijnd project in de welzijnssector.

Artikel 4: Een aanvraag kan het hele werkjaar worden ingediend. Elke rechtspersoon kan maximaal één aanvraag per jaar indienen. De aanvraag gebeurt door het invullen van het subsidieformulier dat gedownload kan worden van de website van de Stad Turnhout of dat telefonisch opgevraagd kan worden bij de dienst Gelijke Kansen.

Artikel 5: Iedere projectsubsidie is beperkt in tijd en wordt toegestaan voor 1 jaar met mogelijkheid tot een maximale verlenging tot 3 jaar door jaarlijks een aanvraag in te dienen. Jaarlijks wordt er  een evaluatie  opgemaakt van de werking van het voorgaande jaar.

Artikel 6: Per goedgekeurd project  wordt er een maximale subsidie voorzien van 2.500 euro.
Voor de uitwerking van projecten kan een voorschot van 50% van het goedgekeurde subsidiebedrag worden uitbetaald.

De afrekening gebeurt steeds op basis van een overzicht met gedetailleerde  verantwoordingsstukken ( o.a. facturen) van de totale werkelijke kostprijs van het project.

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Artikel 7: Het project  moet starten binnen het half jaar na de goedkeuring van de subsidiëring.

Artikel 8: In de communicatie rond het project dient er steeds melding te worden gemaakt van de ondersteuning door de stad Turnhout met vermelding van het logo van de stad Turnhout.

Terug naar boven

Procedure

Organisaties dienen een aanvraag in bij de dienst Gelijke Kansen en gaan samen met hen op pad bij het opzetten van een nieuw project. Dienst Gelijke Kansen adviseert bij het opmaken van een projectplan en maakt een voorstel op voor het college van burgemeester en schepenen.

Terug naar boven

Meebrengen

Het standaard registratiedocument is terug te vinden op de website van Stad Turnhout of op te vragen bij Gelijke Kansen. Uitbetalingen vinden plaats op vertoon van verantwoordingsstukken.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Deze worden besproken met Gelijke Kansen en het college van burgemeester en schepenen neemt hierin een beslissing. Op de subsidiepercentages kan geen uitzondering worden toegestaan.

Terug naar boven