Convenant horeca - stad

Het Convenant Horeca is een afsprakennota tussen de politie, het stadsbestuur en de horeca. Naar aanleiding van overlast werd er tijdens diverse overlegmomenten een analyse gemaakt van de voornaamste overlastproblemen waarmee zowel politie als de horecazaken werden geconfronteerd (drugproblemen, vechtpartijen ...). Deze analyse werd de basis voor het convenant.

Wens je ook mee te denken over hoe overlast het best kan worden aangepakt, of wens je samen met je collega's oplossingen te zoeken voor overlast? Lees dan het huishoudelijk reglement, het convenant en teken in.