Werkingstoelage voor jeugdhuizen

Stad Turnhout voorziet een werkingstoelage voor het (erkende) jeugdwerk.

Om door het stadsbestuur erkend te worden, moet je jeugdverenging aan bepaalde voorwaarden beantwoorden. Deze werden opgenomen in het reglement voor erkenning.

 

Stad Turnhout subsidieert ook jeugdwerkinitiatieven in opstartfase, via het reglement voor startende initiatieven. Last but not least kunnen socio-culturele verenigingen die een tijdelijk project voor jongeren uitwerken, een subsidie krijgen via het reglement voor tijdelijke projecten

Voorwaarden

Om als lokaal jeugdwerkinitiatief erkend te worden door het stadsbestuur van Turnhout moet het betreffende initiatief aan
de volgende voorwaarden voldoen:
Beantwoorden aan de definitie van jeugdwerk zoals gesteld in het decreet van 14 februari 2003
"houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugden
jeugdwerkbeleid", zijnde:
groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met de jeugd in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en
georganiseerd door hetzij particuliere jeugdverenigingen, hetzij lokale openbare besturen; en minstens één of meer
van de in het decreet opgesomde functies vervullen:
1. ontmoeting
2. spel
3. creatieve activiteiten / amateuristische kunstbeoefening
4. vorming
5. kadervorming
6. dienstverlening
7. werken aan structuurveranderingen
8. bevorderen van integratie door opvang en begeleiding van groepen die voornamelijk uit maatschappelijk
achtergestelde kinderen en jongeren bestaan
Minstens 1 jaar actief zijn.
Minstens 20 aangesloten Turnhoutse leden tellen die de leeftijd van 26 jaar niet bereikt hebben.
Voor de werking:
de hoofdactiviteiten ontplooien op Turnhouts grondgebied, in de eerste plaats gericht op Turnhoutse kinderen
en / of jongeren én in Turnhout gevestigd zijn,
of een zetel hebben in Turnhout én een actieve jeugd - of jongerenwerking hebben met minstens de helft van
de leden onder de 26 jaar - of minstens 20 leden onder de 26 jaar - uit Turnhout.
Een Nederlandstalige werking hebben.
Bestuurd worden door een meerderheid van jongeren die de leeftijd van 26 jaar niet bereikt hebben.
Geen winstgevend of commercieel doel nastreven.
Geen deelwerking van een andere lokale vereniging of organisatie zijn.
De volgende engagementsverklaring bij het begin van elk werkjaar ondertekenen:
De ondergetekenden verbinden er zich toe namens hun vereniging en /of organisatie:
Geregeld overleg te plegen met de aangesloten leden en leiding van de vereniging en / of organisatie
over mogelijke ideeën, behoeften en verwachtingen t.a.v. het jeugdbeleid.
In een geest van openheid en verdraagzaamheid t.a.v. de Turnhoutse samenleving op democratische
wijze samen te werken en elke vorm van discriminatie en racisme af te wijzen en te streven naar een
vreedzaam multicultureel samenleven.
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid én lichamelijke ongevallen te hebben afgesloten en de stedelijke
jeugddienst op eenvoudig verzoek inzage te geven in de betreffende polis.
Elk lokaal jeugdwerkinitiatief kan slechts erkend worden in één enkele categorie.

Terug naar boven

Procedure

De aanvraag voor erkenning dient schriftelijk gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen van de
stad Turnhout en voorzien te worden van de nodige bewijsstukken i.v.m de werking als bijlage. De aanvraag moet
vergezeld zijn van een ledenlijst van het initiatief d.d 1 januari van hetzelfde jaar. Deze ledenlijst vermeldt minimaal de
naam, voornaam, adres en geboortedatum van elk lid én dezelfde gegevens van elk bestuurslid en/of leidinggevend lid
van het initiatief. Ouders, kookmoeders en oud-leiders/-sters die de leeftijd van 26 jaar hebben bereikt, worden niet
gezien als leden en mogen niet op deze lijst voorkomen. Verenigingen zonder winstoogmerk voegen de laatste
ledenlijst, zoals die werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, bij.
Het college van burgemeester en schepenen neemt terzake een beslissing. Een advies van de Stedelijke Jeugdraad is
enkel nodig bij nieuw te erkennen jeugdwerkinitiatieven of bij belangrijke wijzigingen binnen reeds erkende initiatieven.
De erkenning geldt vanaf de datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen en blijft geldig tot
op de datum dat het college van burgemeester en schepenen opnieuw een beslissing neemt over de erkenning van het
Turnhoutse jeugdwerk.
De erkenning kan ten allen tijde door het college van burgemeester en schepenen ingetrokken worden indien het
jeugdwerkinitiatief niet meer voldoet aan de bepalingen en normeringen van dit reglement. De intrekking van de
erkenning heeft het verlies van het recht op die subsidies, waarvoor erkenning door het stadsbestuur als voorwaarde
geldt, tot gevolg.

Terug naar boven