Bodemattest

Een bodemattest is een formulier dat uitgereikt wordt door de OVAM. Je bent verplicht een bodemattest aan te vragen wanneer een grond van eigenaar verandert.

Op het bodemattest staat vermeld of een grond al dan niet geregistreerd staat bij de OVAM als verontreinigde grond in het grondeninformatieregister.

- Als een grond niet in het register van verontreinigde gronden is vermeld, wordt een blanco bodemattest uitgereikt, want dat betekent dat de OVAM geen weet heeft van verontreinigingen van deze grond.
- Indien het gaat om een risicogrond, dan moet je eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren voor de grond kan overgedragen worden.

Een bodemattest moet worden aangevraagd door iedereen die een grond of huis wenst te verkopen. Dit gebeurt bij de OVAM te Mechelen.

Voorwaarden

Een bodemattest is vereist bij elke overeenkomst (contract of verbintenis) tot overdracht van een grond, dus bij:

- kopen
- verkopen
- ruilen en
- schenken van gronden.

Het is een verplichting voor de verkoper. Je moet beschikken over het bodemattest voor de ondertekening van het compromis.

Ook de aankoop van een appartement geldt als overdracht van een grond.

Je bodemattest van een niet-risicogrond blijft geldig zolang er geen administratieve gegevens van het terrein wijzigen en de toestand van het terrein hetzelfde blijft. Voor risicogronden is de geldigheidsduur van een bodemattest gekoppeld aan de geldigheidsduur van een oriënterend bodemonderzoek. Wanneer de grond opnieuw van eigenaar verandert, moet er een nieuw bodemattest aangevraagd worden.

Terug naar boven

Procedure

Je moet een aanvraagformulier voor een bodemattest terugsturen naar OVAM. Dit aanvraagformulier kun je aanvragen:

- via de notaris
- telefonisch bij de Infolijn bodem van OVAM
- downloaden van de OVAM-website
- opvragen bij de Milieudienst

Je attest wordt afgeleverd binnen 30 kalenderdagen. Voor de status van je dossier kan je steeds contact opnemen met de Infolijn Bodem van OVAM.

Terug naar boven

Bedrag

- De kostprijs bedraagt 32 euro voor een geheel kadastraal perceel.
- De kostprijs bedraagt 127 euro voor een deel van een kadastraal perceel.
Betalen doe je op het rekeningnummer 435-4518011-25 van de OVAM, met vermelding van je naam en het kadastraal perceelnummer waarop de aanvraag betrekking heeft. Als de aanvraag betrekking heeft op verschillende perceelnummers, vermeldt dan naast je naam maar 1 van de kadastrale perceelnummers. Als de aanvraag betrekking heeft op 1 of meer percelen die geen kadastraal perceelnummer hebben, vermeldt dan naast je naam de afdeling en sectie waarin het perceel of 1 van de percelen ligt. Voeg het betalingsbewijs bij je aanvraagformulier.

Terug naar boven

Regelgeving

- Bodemsaneringsdecreet van 22 februari 1995
- Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (vlarebo)
- Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Terug naar boven