Heizijdse Velden

Wonen in het park

Dit gebied van circa 125 hectare is één van de voormalige woonuitbreidingsgebieden in het noorden van de stad.

In 2002 werd een eerste stedenbouwkundige studie opgemaakt om na te gaan hoe deze woonontwikkeling best vorm gegeven kan worden. Hier kwam een uitdagend ontwerp uit dat koos voor drie woonclusters waar iets dichter op elkaar gebouwd wordt (dichtheid van 30 woningen per hectare) met daartussen een grote open groene ruimte.

In 2004 werd het gebied door middel van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan omgezet tot woonreservegebied dat sinds 31 december 2007 geactiveerd is tot stedelijk woongebied. Bij de uitwerking van deze woonontwikkeling zal Stad Turnhout het thema 'duurzaamheid' hoog op de agenda zetten.

Drie woonclusters

Het strategische woonproject werd opgedeeld in drie woonclusters:

  • Bruyne Strijd: ontwikkeling rond de Fonteinstraat, Rood Kruisstraat, Eén Meistraat en Waterloopstraat.
  • Heizijde: ontwikkeling rond het kruispunt van de Fonteinstraat met de Heizijde.
  • Kastelein: ontwikkeling rond het Clarissenklooster tussen de Heizijde, Veldekensweg, Uitbreidingsstraat en het Bels Lijntje.

In totaal betekent dit dat na ontwikkeling van deze drie woonclusters er maar liefst tussen de 2 270 en 3 245 bijkomende woningen gerealiseerd zullen worden.

Een eerste deelproject, Bruyne Strijd fase 1, is in uitvoering. Hier zullen zo'n 165 nieuwe woningen worden gerealiseerd, waarvan een deel eengezinswoningen met tuin en een deel appartementen.

Een groot nieuw park

Tussen de verschillende woonclusters wordt een nieuw 'landschapspark' ingericht waarin heel wat activiteiten kunnen plaatsvinden zoals informele trapvelden, ligweiden, volkstuintjes, een boomgaard, natuurlijke speelelementen, hondenspeelweide, waterpoel ...

In dit park wordt de noord-zuid as zo 'open mogelijk' gehouden om hier de aanwezige kwaliteit van de open ruimte te vrijwaren.

De oost-west as krijgt een natuurlijker karakter, de aanwezige kleine landschapselementen worden hier aangevuld. Deze groene vingers worden niet alleen ecologisch waardevolle open ruimtes, maar krijgen ook een belangrijke recreatieve functie. Een educatieve route vormt de hoofdontsluiting en rode draad doorheen het gebied. Doorheen de groene vingers komen voorzieningen om het 'natuurlijk spelen' te bevorderen. Stedelijke 'harde' inrichtingen zijn niet gewenst.

Stadsboerderij

In 2008 kocht de stad een oude vervallen hoeve langsheen de Veldekensweg midden in het gebied Heizijdse Velden.

De hoeve ligt in de grote open groene ruimte en is ondertussen gerenoveerd tot een stadsboerderij, wat neerkomt op een mengeling van een kinder- en zorgboerderij. Op deze boerderij is er heel wat te beleven en te ontdekken: een moestuin van oude en vergeten groenten, een snoeptuin, een kruidentuin, een zintuigentuin, een wriemelbeestjeshoek, een insectenmuur, een bijenhotel ...

Timing

De realisatie van het totale project zal minstens verspreid worden over de komende 20 à 30 jaar. Fasegewijs en afhankelijk van de evolutie op de vastgoedmarkt zal deze woonontwikkeling net als het nieuwe groene park stap voor stap gerealiseerd worden.