Waarom een klimaatplan?

Stad Turnhout wil in 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad zijn. Deze ambitie wordt door het lokaal bestuur krachtig vooropgesteld. Dit impliceert een verandering van formaat in onze stad en samenleving. Klimaatverandering is een uitdaging die door veel schouders gedragen wordt, en waarin Stad Turnhout haar verantwoordelijkheid wil opnemen en een voortrekkersrol zal spelen.

Stad Turnhout ondertekende in 2014 het Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) waarin ze zich samen met andere Europese steden engageerde om 20% CO2 te besparen tegen 2020. Daarvoor maakte de stad het Klimaatplan 2020 op. De evolutie van de uitstoot was echter onvoldoende om de doelstelling te realiseren.

Na evaluatie van het vorige Burgemeestersconvenant engageerde het bestuur zich voor een nieuw klimaatplan in 2019. De ondertekening van de nieuwe Convenant of Mayors was een eerste stap om de koers bij te stellen. In 2020 stelt de gemeenteraad de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal en -robuust te zijn. Concreet betekent deze ambitie minder tot geen broeikasgassen zoals CO2 uitstoten en Turnhout klaar maken om klimaatveranderingen zoals hitte, droogte en hevige neerslag tegen te gaan.

Wat doen we?

Sinds eind 2020 is er een intense samenwerking tussen het bestuur en een consortium van studiebureaus om een klimaatplan op te maken. De opmaak van dit plan heeft als doel om een roadmap uit te werken om de bovenstaande ambitie te realiseren. Deze roadmap toont een tijdslijn met de stappen waar de Turnhoutse samenleving en bestuur voor staat. Er wordt een planning en doelstelling opgemaakt van alle strategische acties en processen die een invloed zullen hebben op de klimaattransitie. De acties en processen moeten zoveel mogelijk meetbaar zijn om prioriteiten te kunnen stellen, maar ook om evaluatie en bijsturing mogelijk te maken.

Een belangrijk onderdeel van het plan is het bundelen van de krachten en initiatieven in Turnhout om samen dit plan op te maken en ook om te zetten in actie en impact. Sinds februari 2020 wisselen we actief kennis uit met burgers, bedrijven, verenigingen, onderwijsinstellingen … over hoe we deze klimaatuitdagingen het best aanpakken. Deze input geeft mee vorm aan het nieuwe klimaatplan.

Het nieuwe klimaatplan van Turnhout moet klaar zijn in de zomer van 2022. Vanaf dat najaar dan moet er ook een samenwerkingsstructuur bestaan om de uitvoering en opvolging van het klimaatplan te bestendigen.

Voor meer informatie kun je terecht bij klimaat@turnhout.be.