Tegemoetkoming voor kampen | schoolvakanties 2022

Erkende Turnhoutse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen (zowel feitelijke verenigingen als vzw's) krijgen een financiële tussenkomst voor kampen georganiseerd in de zomervakantie van 2022.

Steunmaatregelen

 • De subsidie bedraagt 3 euro per deelnemer per dag.

Voorwaarden

 • De tegemoetkoming wordt alleen gegeven voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die gedomicilieerd zijn in Turnhout.
 • Voor deelnemers met een ernstige mentale of fysieke beperking geldt er geen leeftijdsgrens.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • De aanvrager moet hetzij een door het bevoegde gemeentebestuur erkende jeugd- of sportvereniging zijn, hetzij een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). 
 • De aanvrager moet in de zomervakantie van 2022 een sport- of jeugdkamp inrichten. 
 • Het kamp heeft een duurtijd van minimaal 5 aaneensluitende dagen van kampactiviteit. Feestdagen waarop geen activiteit is, worden wel meegeteld als aaneensluitende dag maar er wordt geen vergoeding voorzien voor die feestdag indien er die dag geen activiteit was. 
 • Enkel volledige dagactiviteiten komen in aanmerking (dus niet voor enkele uren in de voormiddag of enkele uren in de namiddag - tenzij aangevuld met opvang). Overnachting is niet verplicht. 
 • De aanvrager moet voldoen aan de wettelijk opgelegde voorwaarden die gelden voor het organiseren van een kamp.
 • Het kamp moet volledig coronaproof georganiseerd worden volgens de op dat moment geldende richtlijnen. 

De aanvraag

 • Je kunt je aanvraag online indienen tot en met 30 september 2022. 
 • De verenigingen moeten hun aanvraag staven met een deelnemerslijst waarop de namen, geboortedata en adressen van de Turnhoutse deelnemers staan.
 • Dubbele betoelaging is niet mogelijk. Kampactiviteiten die worden georganiseerd in opdracht van Stad Turnhout en uitsluitend met financiële middelen van het stadsbestuur, komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Reglement

Je vindt het volledige reglement onderaan op deze pagina.