Herstelfonds vrijetijdssector

Op maandag 30 mei 2022 keurde de gemeenteraad het nieuwe ‘subsidiereglement stedelijke herstelfonds vrijetijdssector 2022’ goed. Op basis van de ervaringen van de betrokken diensten werd het bestaande subsidiereglement van 28 juni 2021 geëvalueerd en bijgestuurd.

Het doel van het aangepaste subsidiereglement blijft hetzelfde:

 • Financiële ondersteuning bieden aan Turnhoutse jeugd-, sport-, cultuur-, buurt- en seniorenverenigingen ter compensatie van de noden ten gevolge van de coronacrisis.
 • De organisatie van nieuwe of aangepaste publieksinitiatieven stimuleren.

De inhoud van het reglement ziet eruit als volgt:

 • Vijf van de zes bestaande maatregelen blijven behouden maar worden in sommige gevallen beperkt tot specifieke sectoren.
 • Eén bestaande maatregel liep zoals eerder voorzien af in 2021 en wordt niet meer hernomen; het gaat om de compensatie voor het verminderen of terugstorten van het lidgeld in functie van corona.

De vijf maatregelen

1. Een vaste verhoging van de jaarlijkse basis- en werkingssubsidies voor erkende verenigingen en nominatief betoelaagde verenigingen (2022)

 • Voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen wordt deze verhoging in 2022 opnieuw (zoals in 2021) opgetrokken van 25 % naar 50 %.
 • Voor erkende buurt- en seniorenverenigingen wordt deze verhoging in 2022 opnieuw (zoals in 2021) opgetrokken van 10 % naar 20 %.

Hoe aanvragen?

De berekening en uitbetaling gebeuren automatisch op basis van de laatst uitbetaalde basis- en werkingssubsidie en zullen voor het seizoen 2021-2022 (of kalenderjaar 2022) uiterlijk in de maand juli 2022 worden afgehandeld.

2. Een compensatie voor de doorlopende infrastructuurkosten voor erkende jeugd- en cultuurverenigingen (werkjaar 2021-2022)

 • De maatregel wordt beperkt tot de sectoren jeugd en cultuur.
 • De compensatie blijft beperkt tot maximaal 50 % van de kosten en heeft een maximumlimiet van 6 000 euro per aanvraag.
 • Voor deze compensatie komen de volgende kosten in aanmerking: water, gas en elektriciteit, onroerende voorheffing, technische keuring- en onderhoudskosten, kosten voor alle taksen en verzekeringen verbonden aan de exploitatie van de infrastructuur (onder meer patrimoniumtaks en brandpolis) en kosten van huur/lening/leasing.

Hoe aanvragen?

De uiterste aanvraagtermijn (30 augustus 2022) is verstreken. Hiervoor kan je dus geen aanvraag meer indienen.

3. Convenantpartners binnen jeugd en cultuur kunnen een beroep doen op een compensatie van eventuele meeruitgaven en/of minderinkomsten door corona (werkjaar 2021-2022)

 • Deze compensatie wordt beperkt tot de sectoren jeugd en cultuur maar blijft verder ongewijzigd.

Hoe aanvragen?

De uiterste aanvraagtermijn (30 augustus 2022) is verstreken. Hiervoor kan je dus geen aanvraag meer indienen.

4. Een subsidie voor een nieuw of aangepast publieksinitiatief (2022)

 • Deze compensatie blijft ongewijzigd
 • Kan gedurende het jaar heen steeds hier worden aangevraagd
 • Subsidie bedraagt maximaal 75 % van de netto organisatiekost. Wat deze ‘netto organisatiekost’ precies inhoudt, wordt duidelijker gedefinieerd. Het betreft de uitgaven min de inkomsten voor het initiatief maar zonder de inkomsten en uitgaven voor receptie en representatie mee te rekenen en zonder de inbreng van investeringskosten die meerdere jaren gebruikt kunnen worden.

Hoe aanvragen?

Een subsidie voor een nieuw of aangepast publieksinitiatief kan je doorheen het jaar aanvragen via het online aanvraagformulier.

5. Een compensatie voor de gemiste lidmaatschapsgelden voor verenigingen die de UiTPAS met kansentarief aanvaarden voor de betaling van het lidmaatschap.

 • Verenigingen die instappen in de UiTPAS met kansentarief hanteren het systeem van de solidaire bijdrage. Die volgt de 20/40/40-regel, waarbij de vereniging zelf instaat voor 40 % van het lidgeld. Via deze tegemoetkoming wordt de genoemde 40 % aan gemiste inkomsten via het herstelfonds gefinancierd.
 • Instappen in de UiTPAS kan nog steeds!
 • Geldt voor de seizoenen 2021-2022 en 2022-2023. De laatste afrekening in het kader van dit reglement gebeurt op 1 januari 2023.

Meer informatie over de subsidievormen, de voorwaarden, toekenningscriteria en indiendata, vind je in het reglement.

Hoe aanvragen?

Deze compensatie wordt automatisch verrekend via de kwartaalafrekening van de UiTPAS (1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli). De deelnemende verenigingen krijgen per kwartaal een overzicht bezorgd. De laatste afrekening gebeurt op 1 januari 2023.

Vragen?

Heb je in afwachting van meer nieuws al vragen over bovenstaande maatregelen, contacteer dan een van de volgende diensten: