Herstelfonds vrijetijdssector

Op maandag 28 juni 2021 keurde de gemeenteraad het nieuwe ‘subsidiereglement stedelijke herstelfonds vrijetijdssector 2021’ goed. Op basis van de recente digitale impactbevraging (31 maart – 21 april 2021) bij de jeugd-, cultuur-, sport-, buurt- en seniorenverenigingen en de ervaringen van de betrokken diensten werd het bestaande subsidiereglement van 5 oktober 2020 bijgestuurd, versterkt en aangevuld.

Het doel van het aangepaste subsidiereglement blijft hetzelfde:

 • Financiële ondersteuning bieden aan Turnhoutse jeugd-, sport-, cultuur-, buurt- en seniorenverenigingen ter compensatie van de noden ten gevolge van de coronacrisis
 • De organisatie van nieuwe of aangepaste publieksinitiatieven stimuleren

De inhoud van het reglement ziet eruit als volgt:

 • De 5 bestaande maatregelen blijven behouden en worden in sommige gevallen versterkt, verduidelijkt of vereenvoudigd
 • Eén nieuwe maatregel werd toegevoegd

Hieronder vinden jullie een opsomming van deze 6 maatregelen:

 1. Een vaste verhoging van de jaarlijkse basis- en werkingssubsidies voor erkende verenigingen en nominatief betoelaagde verenigingen (2021 en 2022)
 • Voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen wordt deze verhoging zowel in 2021 als in 2022 opgetrokken van 25% naar 50%
 • Voor erkende buurt- en seniorenverenigingen wordt deze verhoging zowel in 2021 als in 2022 van 10% naar 20% opgetrokken
 1. Een compensatie voor erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen voor het verminderen of terugstorten van het lidgeld, in functie van corona (werkjaar 2020-2021)
 • Deze compensatie blijft ongewijzigd
 • De compensatie bedraagt een maximum van 50% van het terugbetaalde of niet-geïnde lidgeld, met een limiet van €500 per vereniging.
 1. Een compensatie voor de doorlopende infrastructuurkosten voor erkende jeugd-, sport-, cultuur- en buurtverenigingen (werkjaar 2020-2021)
 • De compensatie blijft max. 50% van de kosten maar de maximumlimiet wordt opgetrokken van €2.500 naar €10.000 per aanvraag
 • De compensatie wordt uitgebreid naar uitgaven voor water, gas en elektriciteit
 • Voor deze compensatie kwamen eerder al volgende kosten in aanmerking: onroerende voorheffing, patrimoniumtaks, brandpolis, technische keuring- en onderhoudskosten en kosten van huur/lening/leasing. Het nieuwe reglement gaat iets verder: buiten de patrimoniumtaks en brandpolis komen voortaan de kosten voor alle taksen en verzekeringen verbonden aan de exploitatie van de infrastructuur in aanmerking.
 1. Convenantpartners of PPS-partners binnen jeugd, sport en cultuur kunnen beroep doen op een compensatie van eventuele meeruitgaven en/of minderinkomsten omwille van corona (werkjaar 2020-2021)
 • Deze compensatie blijft ongewijzigd
 1. Een subsidie voor een nieuw of aangepast publieksinitiatief (2021 en 2022)
 • Deze compensatie blijft ongewijzigd
 • Kan gedurende het jaar heen steeds hier worden aangevraagd
 • Subsidie bedraagt maximaal 75% van de netto organisatiekost. Wat deze ‘netto organisatiekost’ precies inhoudt, wordt duidelijker gedefinieerd. Het betreft de uitgaven min de inkomsten voor het initiatief maar zonder de inkomsten en uitgaven voor receptie en representatie mee te rekenen en zonder de inbreng van investeringskosten die meerdere jaren gebruikt kunnen worden.
 1. Een compensatie voor de gemiste lidmaatschapsgelden voor verenigingen die de UiTPAS met kansentarief aanvaarden voor de betaling van het lidmaatschap.
 • Verenigingen die instappen in de UiTPAS met kansentarief hanteren het systeem van de solidaire bijdrage. Deze volgt de 20/40/40 regel, waarbij de vereniging voor 40% van het lidgeld zelf instaat. Via deze tegemoetkoming wordt deze 40% aan gemiste inkomsten via het herstelfonds gefinancierd.
 • Instappen in de UiTPAS kan nog steeds!
 • Voor seizoenen 2021-2022 en 2022-2023

Meer informatie over de subsidievormen, de voorwaarden, toekenningscriteria en indiendata, vind je in het nieuwe reglement.

Hoe compensaties aanvragen?

 • De berekening en uitbetaling van de vaste verhoging van de jaarlijkse basis- en werkingssubsidies gebeurt automatisch voor de verenigingen (op basis van de laatst uitbetaalde basis- en werkingssubsidie) en zal voor het seizoen 2020-2021 (of kalenderjaar 2021) nog in de maand juli 2021 gebeuren.
 • De compensatie voor de gemiste lidmaatschapsgelden in het kader van de UiTPAS wordt automatisch verrekend via de kwartaalafrekening van de UiTPAS (1/10, 1/1, 1/4 en 1/7). De deelnemenede verenigingen krijgen per kwartaal een overzicht bezorgd.
 • Een subsidie voor een nieuw of aangepast publieksinitiatief kan je doorheen het jaar steeds aanvragen via dit online aanvraagformulier.

De overige drie compensaties, waarvoor de aanvraag uiterlijk op 10 oktober 2021 moet worden ingediend, kan je aanvragen via een speciaal ontwikkeld subsidieportaal. Alle uitleg over het gebruik van dit digitaal subsidieportaal vind je in deze handleiding. Het gaat om de hierboven vermelde compensatiemaatregelen 2, 3 en 4:

  • Een compensatie voor erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen voor het verminderen of terugstorten van het lidgeld, in functie van corona (werkjaar 2020-2021)
  • Een compensatie voor de doorlopende infrastructuurkosten voor erkende jeugd-, sport-, cultuur- en buurtverenigingen (werkjaar 2020-2021)
  • Convenantpartners of PPS-partners binnen jeugd, sport en cultuur kunnen beroep doen op een compensatie van eventuele meeruitgaven en/of minderinkomsten omwille van corona (werkjaar 2020-2021)

Heb je in afwachting van meer nieuws al vragen over bovenstaande maatregelen?

Contacteer dan één van de volgende diensten:
- Vragen van sportverenigingen: Sportdienst Turnhout: sportdienst@turnhout.be
- Vragen van cultuurverenigingen: Cultuurdienst Turnhout: cultuur@turnhout.be
- Vragen van jeugdverenigingen: Jeugddienst Turnhout: jeugddienst@turnhout.be 
- Vragen van buurtverenigingen: Buurtmakerij Turnhout: buurtmakerij@turnhout.be
- Vragen van seniorenverenigingen: dienst Gelijke Kansen: gelijke.kansen@turnhout.be