Informatie familienaamswijziging

Familienamen kunnen alleen veranderd worden als je een grondige reden hebt. Je moet daarvoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Federale overheidsdienst Justitie, met vermelding van de redenen.

Een naamsverandering is een koninklijk Besluit.

Maak een afspraak

Voorwaarden

De procedure is voorbehouden voor:

 • Belgen
 • erkend vluchtelingen
 • staatlozen


Een verandering van familienaam is geen recht maar een gunst die bij Koninklijk Besluit wordt toegestaan.

Een verandering van familienaam wordt uitzonderlijk toegestaan indien je daar ernstige redenen voor hebt.

Terug naar boven

Procedure

Om een naamswijziging aan te vragen, moet je een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen bij de Federale overheidsdienst Justitie met duidelijke vermelding van de redenen.

Het verzoekschrift moet je aangetekend verzenden naar het volgende adres:


Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel 02 542 67 01 (03)

naamsverandering@just.fgov.be     

Je moet de volgende documenten toevoegen bij het verzoekschrift:

 • afschrift van je geboorteakte (indien van toepassing met legalisatie)
  OF een getuigschrift van geboorte als je erkend vluchteling of staatloos bent
 • een bewijs van Belgische nationaliteit
  OF een attest van het CGVS dat de status van vluchteling of staatloze bewijst;
 • een recent attest van hoofdverblijfplaats;
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1).

Bovengenoemde documenten kun je gemakkelijk krijgen via ons e-loket.

 • een bewijs van betaling van het registratierecht.
  Dit document krijg je na betaling van 140 euro bij het registratiekantoor.

Jouw dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie die beslist of hij jouw naamsverandering al dan niet voordraagt aan de Koning. Er kan aan de procureur des Konings van jouw woonplaats om een onderzoek gevraagd worden. Bij dat onderzoek worden alle betrokkenen gehoord en worden documenten en adviezen verzameld.

De totale duur van de procedure varieert van 6 tot 12 maanden, afhankelijk van de complexiteit van het dossier.

Indien jouw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt deze bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. De naamsverandering heeft gevolg op datum van inschrijving.

Je zal een aantal documenten moeten vernieuwen: identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, …

 

Terug naar boven

Bedrag

Voor de naamsverandering betaal je een registratierecht van 140 euro bij het registratiekantoor.

Je kan dit bedrag ook online betalen via Myminfin.be.

Betaal het registratierecht voordat je de aanvraag indient. Binnen 24 uur na online betaling is het betalingsbewijs in pdf-formaat beschikbaar op het portaal Myminfin.be onder de rubriek “mijn documenten”. Dat bewijs moet je toevoegen aan jouw aanvraag.

De registratierechten worden nooit terugbetaald, zelfs wanneer de aanvraag tot naamsverandering of toevoeging van een naam geweigerd wordt. Dit geldt ook indien je afziet van een aanvraag, of indien het dossier geklasseerd wordt zonder gevolg.

Terug naar boven