Exploitatievergunning wedkantoren

Om een wedkantoor te mogen openhouden, heb je in Turnhout een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning maakt het mogelijk dat Stad Turnhout een goed zicht heeft op de uitbaters van wedkantoren.

De exploitatievergunnig is nodig voor elke zaakvoerder van een wedkantoor die een uitbating overneemt of start op het grondgebied van de stad Turnhout.

Procedure

Voor het verkrijgen van een exploitatievergunning moet je, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, een schriftelijke aanvraag indienen bij Stad Turnhout, dienst Ondernemen & Werk.

De aanvraag dient minstens twee maanden voor de opening van de zaak te worden ingediend.

Nadat de aanvraag voor een exploitatievergunning is ingediend en alle documenten zijn afgeleverd, worden volgende onderzoeken uitgevoerd:

 • controle brandveiligheid,
 • controle moraliteit van de uitbater(s) en eventuele werknemer(s),
 • controle omgevingsvergunning.

Indien de beoordeling van bovenstaande onderzoeken niet positief is, wordt er een verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek uitgevoerd. In dit geval kunnen volgende bijkomende stukken opgevraagd:

 • Opgave van de geraamde investeringen in het pand met bijhorend(e) plan(s).
 • Indien de investeringen gefinancierd worden met eigen middelen van de exploitant:
  • Een kopie van het aanslagbiljet van de directe belastingen van de voorbije zeven jaar.
  • Eventueel andere documenten waaruit blijkt dat de exploitant over voldoende financiële draagkracht beschikt om de investering te financieren.
 • Indien de investeringen gefinancierd worden met een lening:
  • een kopie van de leningsovereenkomst.

Terug naar boven

Meebrengen

 • kopie identiteitskaart;
 • kopie identiteitskaart van de aangestelden;
 • telefoon en mailadres waarop de aanvrager is te bereiken;
 • adres, telefoonnummer en mailadres van het wedkantoor;
 • ondernemingsnummer en attest van inschrijving ondernemingsloket;
 • kopie statuten van de vennootschap;
 • bewijs van goed gedrag en zeden voor iedereen die een tap- of exploitatievergunning nodig heeft;
 • kopie van de huurovereenkomst van het pand of kopie van aankoopakte van het pand.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Volgende wedkantoren moeten niet in het bezit zijn van een exploitatievergunning:

 • occasionele wedkantoren (minder dan dertig dagen per jaar);
 • reizende wedkantoren.

Terug naar boven

Regelgeving