Beleidsnota stadsregionale detailhandel

De vier gemeenten van Stadsregio Turnhout, keurden in het voorjaar een gezamenlijke visie op detailhandel goed. De visie bestaat uit een versterking van de handelskernen, afbakening van gemeentegrensoverschrijdende winkelarme zones en een gericht locatiebeleid voor grootschalige handel.

Op basis van de visienota is er nu een richtlijn die aangeeft welke detailhandel waar kan. De visie is vertaald in een plan voor sterkere handelskernen met concrete maatregelen om de visie in de praktijk te brengen. Zo willen de gemeenten hun handelskernen versterken en worden hun winkelgebieden in de toekomst complementair met elkaar in plaats van concurrerend. 

Op lokaal niveau kiezen de gemeentebesturen voor een kernversterkend beleid, met maatregelen binnen én buiten de vier compacte kernwinkelgebieden waar winkels, horeca en publiekstrekkers elkaar moeten versterken. 

Een van de eerste zaken die binnen Stadsregio Turnhout op vlak van detailhandel nu concreet aangepakt wordt, is het overaanbod in de categorie voeding. Daarom hebben de vier gemeenten beslist om geen nieuw te vergunnen supermarkten en uitbreidingen van bestaande supermarkten meer toe te laten binnen de stadsregio.

Voor supermarkten met concrete uitbreidingsplannen is er een overgangsmaatregel: bestaande supermarkten binnen de bebouwde kom van de vier gemeenten van Stadsregio Turnhout krijgen de kans om op hun huidige locatie een maximale uitbreiding van 399m² van de netto- handelsvloeroppervlakte aan te vragen. Deze overgangsmaatregel loopt vier maanden. De supermarkten moeten binnen deze periode beschikken over ontvangstbewijzen van de nodige vergunningenprocedures (milieu, stedenbouwkundig, socio-economisch ...). Afwegingen op het vlak van ruimtelijke ordening, milieunormen en mobiliteit zullen steeds van toepassing blijven.