Ambitieus plan voor Turnhout

28
november
2019

Het Turnhoutse stads- en OCMW-bestuur presenteren een sterk plan dat Turnhout de volgende zes jaren een serieuze injectie zal geven. In het oog springt de focus op armoedebestrijding, veiligheid, verbondenheid en mobiliteit. Dat kan dankzij een forse stijging van het investeringsbudget tot meer dan 100 miljoen euro. De belastingen worden niet verhoogd.
Het ontwerp strategisch meerjarenplan wordt besproken op de gemeenteraad van 16 december 2019.

Bestrijding armoede met gebundelde krachten

Armoedebestrijding is een prioriteit voor het Turnhoutse stadsbestuur. En eentje waarmee men niet te lang wilde wachten. Daarom werd begin dit jaar al een ‘regisseur armoedebeleid’ aangenomen die de kracht en expertise van de lokale welzijnsorganisaties bundelt om samen aan concrete oplossingen voor mensen in armoede te werken, bijvoorbeeld op het vlak van wonen, onderwijs en activering.
Nieuw is dat die regisseur een fonds van 100 000 euro per jaar in de strijd kan werpen om vernieuwende antwoorden te realiseren. Dat fonds komt naast de 400 000 euro aan jaarlijkse toelagen aan de welzijnspartners.

Meest kwetsbaren bereiken

Daarnaast zetten Stad en OCMW nog meer in op ‘outreachend werken’ om de meest kwetsbare inwoners op een andere manier te bereiken. Omdat voor hen zelfs de drempel naar het nieuwe Welzijnsonthaal in de Stationstraat nog als hoog wordt ervaren, zullen welzijnswerkers nog vaker naar die doelgroep toestappen en hen zelf aanspreken. Zo krijgen ze sneller de hulp waar ze nood aan hebben. Hiervoor voorzien Stad en OCMW verschillende tijdelijke brugfiguren voortaan structureel en worden extra mensen voorzien. Zo wordt een team van 5,1 VTE outreachers opgezet.

Buurtmakerij breidt uit naar kwetsbare buurten

Het stadsbestuur wil het ontmoeten tussen burgers extra gaan stimuleren, ongeacht hun afkomst of de inhoud van hun portemonnee. Daarvoor wordt het aanbod van de Buurtmakerij uitgebreid en wordt er een tweede buurtmaker aangeworven die vooral zal werken in wijken waar weinig of geen sociale cohesie is. Met een nieuw jaarlijks budget van 25 000 euro zal het stadsbestuur initiatieven nemen in kwetsbare wijken zodat buren elkaar er (opnieuw) leren kennen en mensen er zich thuis voelen.

Allemaal binken

Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 vangt Turnhout veel nieuwkomers op. Dat vraagt inspanningen van hen, maar ook van de stedelijke diensten en de inwoners. Stad en OCMW trekken 52 000 euro per jaar uit om werk te maken van de integratie van deze nieuwe Turnhoutenaren om zo de verbondenheid tussen mensen van alle culturen in de stad te bevorderen. Daarvoor zetten ze ook een extra adviseur Samenleven & Integratie in. 

Toeleiden naar werk

Nieuwkomers willen zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Goed werk is daarvoor erg belangrijk en daarom investeren Stad en OCMW 5,5 VTE voor actieve begeleiding van cliënten bij private bedrijven. De stedelijke tewerkstellingsprojecten zoals Veldekenshof, Fietspunt, Klein Engelandhoeve en Stadsboerderij worden verdergezet. De resultaten van al die activeringsinspanningen worden gemonitord.
Voor inwoners waarvoor de stap naar werk vandaag te groot is, worden sociale activeringstrajecten uitgebouwd. Daarvoor wordt een team van 3 VTE samengesteld.

Voor elk kind een opvangplaats

Daarnaast speelt ook kinderopvang een essentiële rol om mensen aan het werk te krijgen. Daarom voorziet het stadsbestuur extra personeelsmiddelen en wil het op een nieuwe manier gaan samenwerken met scholen. Zo wil het voor ieder kind van 2,5 tot 12 jaar op schooldagen een opvangplaats voorzien. Daarnaast investeert Stad Turnhout ook in een bijkomende occasionele kinderopvang in het Pioniersgebouw in de wijk Niefhout. Bovenop de lopende renovatie van de opvangcampus in de Druivenstraat wordt binnenkort ook het sanitair er nog gerenoveerd en de buitenruimte vergroend.

Extra zorgaanbod

Omdat het aantal senioren in Turnhout toeneemt, willen Stad en OCMW verder werk maken van een seniorenvriendelijke stad. Daarbinnen past ook de 60 miljoen euro waarmee Zorggroep Orion een volwaardig en vraaggestuurd zorgaanbod zal uitbouwen. Die middelen worden onder meer ingezet voor een vierde dienstencentrum in de stad, een dagopvang voor ouderen en zorgbehoevenden, maar ook voor de aanwerving van een zorgcoach en extra ondersteuning voor mantelzorgers.

Investeren in stedelijk onderwijs

Door te investeren in moderne infrastructuur voor de eigen scholen wil het stadsbestuur blijven inzetten op de rol van Turnhout als belangrijke en innovatieve onderwijsstad. Voor de verdere restauratie van het voormalige kantoorgebouw in de Kunstencampus op Turnova wordt 4,3 miljoen euro voorzien. Voor investeringen in de gebouwen van de Sport- en Handelsschool en de Stedelijke Basisschool wordt 185 000 euro gebudgetteerd. Bovendien zal het stadsbestuur bij de Vlaamse Overheid subsidies aanvragen voor de heraanleg van de speelplaats van de Sport- en Handelsschool en het gebruik van Buurtkerk Parkwijk door de Stedelijke Basisschool.
De nieuwe uitdagingen als gevolg van het decreet deeltijds kunstonderwijs en de modernisering van het secundair onderwijs bieden kansen om de stedelijke academies en de Sport- en Handelsschool toekomstgericht verder te vernieuwen.

Werk maken van dierenwelzijn

Het stedelijk meerjarenplan bevat ook verschillende acties rond dierenwelzijn. Zo zet het stadsbestuur een meldpunt voor dierenmishandeling en –verwaarlozing op. Met onder meer nieuwe hondenloopzones, vleermuizenbunkers en eekhoornbruggen wordt meer plaats gemaakt voor dieren in de stad en verschillende dierenwelzijnsorganisaties krijgen stedelijke ondersteuning.

Veilig zijn, veilig voelen

Met een jaarlijkse dotatie van 7,5 miljoen euro (werking + investering) aan de lokale politie doet het stadsbestuur een aanzienlijke inspanning op het vlak van veiligheid. Mee dankzij die inspanning kan de politie immers verder wijkagenten inzetten, aanwezig zijn op risicoplaatsen en blijven pionieren met het gebruik van nieuwe technologieën.
Daarnaast wil het stadsbestuur dat er bij samenlevingsproblemen snel en kordaat wordt opgetreden door preventiedienst, politie en andere spelers. Het stadsbestuur werft daarvoor een nieuwe medewerker aan die een geïntegreerde aanpak uitwerkt, telkens op maat van het concrete probleem en in overleg met alle betrokken diensten.
Met de 3,2 miljoen euro (werking + investering) die jaarlijks wordt voorzien voor Hulpverleningszone Taxandria, kan de zone haar belangrijke taken verder opnemen en investeren in nieuw materiaal.
Maar het stadsbestuur verwacht ook veel van preventie. Daarom zet het de preventieprojecten verder, onder meer rond verkeer, diefstal, pesten en drugs. De gemeenschapswachten verbeteren door hun dagelijkse aanwezigheid in alle buurten de leefbaarheid en de veiligheid in de stad.  

Goed onderhouden openbaar domein

Wie kijkt naar de middelen en acties die voorzien zijn voor het openbaar domein en wegen, kan alleen maar vaststellen dat Turnhout een sterke facelift krijgt. De volgende jaren investeert het stadsbestuur maar liefst 50 miljoen euro in wegen, riolen, stoepen, pleinen en openbare verlichting. Dat is 5 miljoen euro meer dan in de vorige legislatuur en het hoogste budget hiervoor ooit.

Verkeersluwe en bereikbare stad

Daarnaast rolt het stadsbestuur een nieuw geïntegreerd mobiliteitsplan uit. Dat betekent dat bij alle acties het doel telkens is om verkeer veiliger te maken, infrastructuur toegankelijk en de bereikbaarheid te verbeteren. Daarbij zijn kwetsbare weggebruikers de norm. Hiervoor voorziet het stadsbestuur 2,85 miljoen euro aan eigen investeringen waarbij de focus op de buurten en het stadshart ligt. Voor grotere dossiers als het stedelijk plateau, de Steenweg op Gierle, fietstunnels, mobipunten en beter openbaar vervoer blijft het stadsbestuur druk zetten op hogere overheden.

Meer budget voor netheid en groenonderhoud

Stad Turnhout voorziet 20 % meer budget voor het onderhoud en het vernieuwen van groen, vuilnisbakken …. Gemiddeld wordt hiervoor elk jaar 2 miljoen euro gebudgetteerd. Zo neemt het bestuur zijn verantwoordelijkheid voor een nette stad en de aanpak van zwerfvuil duidelijk op. Het rekent er op dat ook de inwoners hun verantwoordelijkheid opnemen.
Bewoners, scholen of instellingen die ervoor kiezen om hun domein te vergroenen, kunnen beroep doen op financiële steun.

Thuishaven voor ondernemers

Turnhout wil de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio worden. Daarvoor bouwt het zijn ondernemersloket sterker uit met vereenvoudigde gemeentelijke procedures en persoonlijke opvolging. Ondernemers kunnen ook terecht bij een digitaal versie van dat loket. De belasting voor bedrijven wordt hervormd van zes verschillende belastingen tot één reglement waarbij onder meer rekening wordt gehouden met duurzaamheid.
Het stadsbestuur zal daarnaast bekijken hoe de huidige Philips-site in de toekomst kan ingevuld worden en welke mogelijkheden er zijn voor een doorstart van de huidige Open Manufacturing Campus. Voor andere bestaande bedrijventerreinen zal het stadsbestuur met ondernemers samenwerken om tegemoet te komen aan hun ruimtevragen.

Private woningmarkt versterken en extra sociale woningen

Tegen 2030 moeten alle huurwoningen in Turnhout over een conformiteitsattest beschikken. Zo’n attest toont aan dat het pand voldoet aan de minimale kwaliteitseisen. Woningen zonder attest, kunnen niet meer verhuurd worden. Toch zet het stadsbestuur niet enkel in op controle. Het zal verhuurders ook bijstaan met advies op maat over hoe hun woning aan te passen of te renoveren. Op die manier werkt het stadsbestuur aan een huurmarkt met panden die voldoen aan de minimale eisen, maar vermijdt ze ook dat die huurmarkt nog kleiner wordt.
Tegelijk houdt het stadsbestuur vast aan de norm dat in elk nieuw woonproject 15 % van de woningen sociale woningen moeten zijn. Dat moet leiden tot 500 extra sociale huurwoningen en 140 sociale koopwoningen tegen 2024. Stad Turnhout overlegt met de sociale huisvestingsmaatschappijen over welke types woningen er komen, van seniorenwoningen over gezinswoningen tot co-housing.

Duurzame keuze voor natuur en klimaat

Turnhout zal lokaal de klimaatuitdagingen vastberaden en met een concreet stappenplan aanpakken. Het bestuur zet hiervoor in op verschillende facetten zoals energie, hitte, water, wind, verdichting en energiearmoede.
Het stadsbestuur voorziet budgetten voor onderzoek en om de burgers te betrekken en hen te stimuleren om mee te stappen in de ambitie. Maar de Stad geeft ook zelf het goede voorbeeld door 1,75 miljoen euro te investeren in de energievriendelijkheid van de stadsgebouwen.
Het Turnhouts Vennengebied krijgt extra middelen en samen met buurgemeenten en stakeholders wordt werk gemaakt worden van een Regionaal Park. Hiervoor wordt nu alvast 460 000 euro voorzien.

Inzetten op kernversterking

De groei van de stad wil het bestuur verder realiseren via inbreiding en verdichting. Het bestuur zal daarom samenwerken met eigenaars, ontwikkelaars en ondernemingen om de juiste keuzes te maken. De normen voor onder meer dichtheid, mobiliteit, afval en openbaar groen worden daarbij ook geactualiseerd.
Een verweefcoach zal werken en wonen in onze binnenstad meer met elkaar verzoenen. Met een budget van 750 000 euro kan het stadsbestuur strategische aankopen doen.

Kinderen baas

Turnhout wordt nog meer een stad van en voor kinderen en jongeren. Veilig en vrij kunnen spelen in de buurt hoort daar bij. Daarom richt het stadsbestuur twee bijkomende ontmoetings- en belevingspleinen in op maat van de buurt. Die pleinen moeten ook toegankelijk zijn voor kinderen met een fysieke beperking. Voor het ganse project wordt een budget van 700 000 euro gereserveerd.
Daarnaast krijgt een regisseur Kindvriendelijke Stad de opdracht om kindvriendelijkheid ook in beleidsdomeinen als mobiliteit, veiligheid, communicatie en publieke ruimte te verankeren.

Nieuwe sportinfrastructuur

Sporten is gezond en brengt mensen bij elkaar. De stad zal de volgende zes jaren daarom sterk investeren in kwaliteitsvolle publieke sportinfrastructuur. Dé blikvanger wordt ongetwijfeld de nieuwe stedelijke sporthal waar zowel clubs, niet-clubgebonden sporters als de leerlingen van de Sport- & Handelsschool terecht kunnen. Hiervoor trekt het bestuur 8 miljoen euro uit. Daarnaast krijgt de Sporthoeve bijkomende verlichting en nieuwe kleedkamers en wordt budget voorzien voor de aanleg van sportterreinen op Waterheide (Schorvoort).

Vlaamse cultuurstad

Kunst, cultuur en erfgoed brengen dynamiek en vernieuwing in een stad. Het stadsbestuur wil die positieve energie versterken door vanaf 2021 tweejaarlijks een stadsfestival te organiseren samen met zijn verschillende convenantpartners, verenigingen, organisaties, buurten en wijken. Doel is een breed en divers aanbod voor iedereen. Het stadsfestival, waarvoor 150 000 euro per editie wordt voorzien en waar een coördinator voor wordt aangesteld, moet de inwoners bijeen brengen en de centrumfunctie en uitstraling van Turnhout verhogen. Ook de musea dragen hun steentje bij: zij pakken uit met minstens één prestigieuze tentoonstelling.

Nieuwe infrastructuur en subsidiebudget verhoogd voor verenigingen

Om creativiteit te laten groeien en bloeien, zorgt het stadsbestuur voor de juiste randvoorwaarden, waaronder geschikte infrastructuur en extra middelen. Het voormalige academiegebouw in de Begijnendreef wordt omgevormd tot een creatieve hub voor start-ups en artistieke verenigingen. De basis- en werkingsubsidies voor de verenigingen stijgen eenmalig met 26 %. Voor alle culturele convenantpartners samen wordt jaarlijks ruim 112 000 euro extra voorzien, terwijl de bestaande projectsubsidies worden doorgetrokken.

Toeristische troeven inzetten

Turnhout bezit heel wat troeven waarop de inwoners fier kunnen zijn en die bijdragen tot een positieve uitstraling. Door verder in te zetten op toerisme en evenementen wil de stad die troeven extra in de verf zetten. Enkele spraakmakende evenementen (Baloise Belgium Tour, tweejaarlijks stadsfestival …), het waardevol erfgoed (waaronder het Begijnhof als UNESCO werelderfgoed) en het verder beleefbaar maken van het Bels Lijntje (300 000 euro) krijgen hierbij bijzondere aandacht.  

Euro’s juist besteed

Er zal de komende jaren sterk geïnvesteerd worden in Turnhout. In zijn meerjarenplan voorziet het stadsbestuur hiervoor meer dan 100 miljoen euro. Het bestuur werft ook nieuwe personeelsleden aan om de speerpunten uit het meerjarenplan te helpen realiseren en investeert 1,5 miljoen euro in het aanpassen van stadsgebouwen om de dienstverlening er te verbeteren.
Turnhout kijkt aan tegen stijgende pensioenkosten. Het bestuur zet daarom 32 miljoen euro extra opzij om de pensioenen van zijn personeelsleden te waarborgen.
Deze extra uitgaven doet het stadsbestuur zonder de belastingen te verhogen of te besparen op de toelagen aan verenigingen. De Stad zet wel extra in op het binnenhalen van subsidies vanuit de provincie, Vlaanderen en Europa. Tegelijk wordt het financieel bewustzijn in de organisatie verder aangescherpt.